دیجی‌نکست به عنوان مرکز نوآوری گروه دیجی‌کالا متمرکز بر فناوری‌های پیشرفته هر سال در دو نوبت کمپ‌ استارتاپی برگزار می‌کند. در هر کمپ استارتاپی افراد شرکت‌کننده در ابتدا تیم شده و بر روی ایده استارتاپی خود شروع به کار می‌کنند تا به محصول اولیه رسیده و از دیجی‌نکست جذب سرمایه کنند.
و اکنون در حال ثبت‌نام ششمسن کمپ استارتاپی دیجی‌نکست هستیم...